Account aanvragen

Nieuwe Duitse verpakkingswet vanaf januari 2019 operationeel

Op 1 januari 2019 is in Duitsland een nieuwe verpakkingswet (Verpackungsgesetz) in werking getreden. Deze wet vervangt de verpakkingsverordening (VerpackV).

De Duitse wet schrijft voor dat consumentenverpakkingen moeten worden teruggenomen. Deze verplichting ligt bij de eerste in de keten (Erstinverkehrbringer), die verpakkingen voor de eerste maal bedrijfsmatig in Duitsland op de consumentenmarkt brengt. Verkoop- en omverpakkingen, evenals vulmateriaal, die in de gangbare situatie bij de particuliere eindconsument als afval terecht komen, vallen daar ook onder. De 'Erstinverkehrbringer' noemen we in Nederland de producent/importeur.

Bioafbreekbare verpakkingen
Ook bioafbreekbare verpakkingen of verpakkingen die uit recyclaat zijn gemaakt en die bij de particuliere eindconsument terecht komen, vallen onder het Verpackungsgezetz.

Last minute verpakkingen
Serviceverpackungen (last minute verpakkingen), zijn verpakkingen die aan de toonbank worden gevuld. Denk aan broodzakken, etc. Deze verpakkingen vallen ook onder het begrip consumentenverpakking.

Transportverpakkingen: bijzonder geval
Transportverpakkingen zijn verpakkingen die bedoeld zijn om producten tijdens het transport te beschermen en die door bedrijven afgedankt worden in hun bedrijfsafval en niet bestemd zijn voor doorgifte aan de consument. Bij transportverpakkingen schrijft de Duitse wet niet voor wie de verpakkingen bij een duaalsysteem meldt. Het principe van 'Erstinverkehrbringer' geldt dus niet. De verplichte terugname van transportverpakkingen geldt echter wel. De producent/distributeur en afnemer moeten met elkaar een overeenkomst sluiten wie de verplichtingen rondom de terugname van de transportverpakkingen op zich neemt.

Producent/importeur verantwoordelijk
Op basis van de wet is een nieuwe centrale controle-instantie opgericht, de zogenoemde 'Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister'. Iedere Erstinverkehrbringer die verpakte producten op de markt brengt ,waarbij de verpakkingen bij 'eindconsumenten' en/of locaties die gelijk staan aan particuliere huishoudens (bijv. horeca, hotel, ziekenhuizen etc.) vrijkomt, dient zich te registreren.
De Erstinverkherbringer is daarnaast verplicht om voor de inzameling en terugname van dit type verpakkingen een contract met een duaalsysteem af te sluiten. Deze neemt de recycling van verpakkingen bij consumenten van het bedrijf over.

Export naar Duitsland
Bedrijven die exporteren naar Duitsland en leveren aan consumenten, zijn 'Erstinverkehrbringer'. 

Verplichtingen van de 'Erstinverkehrbringer'
Bedrijven die als 'Erstinverkehrbringer' worden aangemerkt, zijn verplicht om zich bij de bevoegde instantie aan te melden en moeten een licentie aanvragen bij een van de duale verwijderingssystemen in Duitsland. De 'Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister' houdt toezicht op de licenties en de handhaving ervan. De 'Zentrale Stelle' verzamelt informatie over de hoeveelheden en materiaalsoort per duaal systeem om een evenredige verdeling van de kosten voor de inrichting, het transport en de daarmee verbonden informatieplichten te waarborgen. Via het openbare register kan ieder bedrijf voortaan inzicht krijgen of concurrenten over de vereiste licenties beschikken en hiervoor ook betalen. Mocht dit niet het geval zijn, dan mogen de producten in kwestie niet meer in omloop worden gebracht en kunnen derhalve ook niet in Duitsland worden verkocht.

Download hier de volledige notitie


N.B.:
Deze informatie is met zorg samengesteld. Wij kunnen niet instaan voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie.
 

Meer informatie:


« Terug naar vorige pagina

Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag
Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel. 070-444 06 60
info@nrkverpakkingen.nl


     


© NRK Verpakkingen 2020